*મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશિપ યોજના અંતર્ગત તા-૨૪-૫-૨૦૧૮ ના રોજ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ભરૂચ ખાતે જોબ મેળો *


ઉપરોક્ત મેળા માં ભાગ લેવા માટે Company/Industry એ નીચેની લિન્ક પર તાત્કાલીક નોંધણી કરવી.
CLICK HERE

Comments

Popular posts from this blog